LD Foreningen
Facebook

LD FORENINGENS VEDTÆGTER

§1. Formål
Foreningens formål er at virke som en patientforening patienter i Danmark med lysosomale sygdomme, MLD, Krabbe og andre. Vi kan/skal:
§2. Medlemskab
Foreningen er en patientforening. Som ordinære medlemmer kan kun optages patienter med de under §1 nævnte sygdomme. Andre interesserede kan optages som støttemedlemmer. Der betales kontingent, som hvert år fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§3. Bestyrelse
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 2-5 medlemmer, der vælges på en generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, og kan genvælges. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen arbejder ulønnet og medlemmernes virke for foreningen honoreres heller ikke.

§4. Nedsættelse af udvalg
Bestyrelsen kan, efter behov nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til behandling af særlige opgaver.

§5. Forskning
Bestyrelsen kan donere penge til forskning.

§6. Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af bestyrelsesformanden alene. Formanden kan meddele fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser, med den af foreningen, til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmer et økonomisk ansvar.

§7. Generalforsamling
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i perioden 1. marts til 30. april. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes, når mindst 10 medlemmer med angivelse af dagsorden skriftlig forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter begæring herom. Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden med mindst 4 ugers varsel for en ordinær, og mindst 2 ugers varsel for en ekstraordinær generalforsamling. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før datoen for generalforsamlingen.

§8. Generalforsamlingens afvikling
Generalforsamlingen ledes af en dirigent der vælges af de tilstedeværende medlemmer. Den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende faste punkter:
  1. Bestyrelsens beretning
  2. Godkendelse af regnskab, budget og kontingent
  3. Fastsættelse af kontingent
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Valg af revisor
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt
Beslutninger på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal. Afstemninger sker skriftligt, såfremt blot ét tilstedeværende medlem ønsker det. Medlemmer, der ikke ser sig i stand til at være til stede ved generalforsamlingen, kan afgive brevstemme om dagsordenspunkter, der er til afstemning. Brevstemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 2 dage før datoen for generalforsamlingen.

§9. Regnskab og Revision
Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af revisor. Revisor vælges blandt foreningens medlemmer for et år ad gangen.

§10. Foreningens formue
Foreningens formue skal være anbragt på en rentebærende konto i et anerkendt pengeinstitut.

§11. Modtagelse af midler
Udover medlemskontingenter kan foreningen modtage tilskud fra offentlige institutioner, virksomheder, private fonde m.v. Foreningen kan ligeledes modtage testamenterede gaver.

§12. Kontingent
Det årlige kontingent for ordinære og støttemedlemmer udgør 200 kr. pr. år. Det årlige kontingent for virksomhedsmedlemmer er 2.500 kr. og kontingentet for forskningsmedlemmer udgør min. 10.000 kr. pr. år.

§13. Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 30 dages varsel.

§14. Eksklusion
Et medlem kan ekskluderes af foreningen, såfremt medlemmet modarbejder foreningens formål, eller såfremt medlemmet er i restance for kontingentbetaling.

§15. Vedtægtsændringer
Til ændring af foreningens vedtægter kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer på en generalforsamling.

§16. Opløsning af foreningen
Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter, indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmer.

§17. Foreningens midler ved opløsning
Ved opløsning af foreningen, skal foreningens formue tilfalde en institution eller en aktivitet, der er forenelig med foreningens formål. Konkret beslutning herom træffes ved den generalforsamling, hvor foreningen opløses. Beslutningen om anbringelse af foreningens formue skal effektueres senest 10 dage efter foreningens opløsning.

Vedtægter er godkendt på stiftende generalforsamling 11.11.2011

LD Foreningen LD Foreningen Danmark
Fensmarks Alle 20
DK - 3520 Farum
Telefon: 6110 4785
e-mail: dorthe@ld-foreningen.dk